Варіант 1.

Вимоги до підготовки завдання

Перший пункт завдання – це тема, яка запропонована студенту до написання. Посилання на літературу, якою користувався студент, обов’язкове.

Другий пункт завдання – це питання, до яких надано декілька варіантів відповідей. Потрібно вказати лише один варіант відповіді. Не треба переписувати завдання та надавати пояснення обраній відповіді.

Підсумкове індивідуальне завдання виконується на аркушах А4 (шрифт Times New Roman 12, інтервал 1,5, поля 2, 2, 2, 1; нумерація сторінок обов’язкова) Перший аркуш – це власне завдання контрольної роботи. Обсяг не має перевищувати 10 сторінок!!! Робота зшивається (степлером) і подається на перевірку викладачу не пізніше тижня перед заліковим.


Варіант 1.

1. Економічна, соціальна, екологічна, гуманітарна, внутрішня і зовнішня політика.

2. Суб'єкти політики Варіант 1. - це:

а) тільки громадяни держави, які належать до певної політичної організації та свідомо беруть участь у здійсненні її політичних цілей;

б) окремі держави, які беруть участь у світовому політичному процесі;

в) індивіди, соціальні групи, об'єднання та установи, які свідомо беруть участь у політичній діяльності.

г) політичні партії (і тільки вони), які беруть участь у політичному житті суспільства

Вкажіть рису, загальну для всіх визначень політичної системи:

а) адаптація до умов навколишнього середовища;

б) застосування легального примушування у суспільстві;

в) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

г) авторитарні методи управління.

В залежності від участі у здійснені влади політичні партії поділяються на Варіант 1.:

а) легальні та нелегальні;

б) правлячі та нелегальні;

в) опозиційні та легальні;

г) правлячі та опозиційні.

Функціональний підхід при вивчені природи та призначення політики визначає її як:

а) діяльність по керівництву і управлінню суспільними процесами з використанням механізмів влади;

б) розподіл обов’язків і повноважень при обов’язковому їх узгодженні;

в) універсальний засіб забезпечення цілісності і механізм врегулювання конфліктів в суспільстві;

г) як сферу боротьби класів, пов’язану з державою.

За існування громадянського суспільства визначальним є:

а) Правова держава підпорядковує громадянське суспільство;

б) Нав'язування державної волі суспільству;

в) Громадяни і держава виступають як вільні та рівноправні партнери;

г Варіант 1.) Держава і суспільство взагалі не взаємодіють.documentadzhplp.html
documentadzhwvx.html
documentadziegf.html
documentadzilqn.html
documentadzitav.html
Документ Варіант 1.