Заступник командира полку (окремого батальйону) з озброєння (інженерно-авіаційної служби) - начальник технічної частини

74. Заступник командира полку (окремого батальйону) з озбро-
єння (інженерно-авіаційної служби) - начальник технічної частини у ми-
рний і воєнний час відповідає за технічне забезпечення полку (окремого
батальйону); за технічний стан, правильну експлуатацію, ремонт та ева-
куацію озброєння, бойової та Іншої техніки підпорядкованих служб; за
зберігання боєприпасів і забезпечення ними підрозділів (крім авіацій-
них); за облік і зберігання зброї та боєприпасів на складах, а також за
стан спеціальних споруд, технічних позицій, підпорядкованих складів,
парків (стоянок літальних апаратів) та організацію в них внутрішньої
служби; за технічну підготовку особового складу полку (окремого бата-
льйону);

за бойову та мобілізаційну готовність безпосередньо підпоряд-
кованих підрозділів і служб; за бойову підготовку, виховання Заступник командира полку (окремого батальйону) з озброєння (інженерно-авіаційної служби) - начальник технічної частини, військову


дисципліну і морально-психологічний стан їх особового складу; за стан
пожежної безпеки підпорядкованих об'єктів.

Заступник командира полку (окремого батальйону) з озброєння
(інженерно-авіаційної служби) - начальник технічної частини підпоряд-
ковується командирові і є прямим начальником усього особового складу
полку (окремого батальйону).

75. Заступник командира полку (окремого батальйону) з озбро-
єння (інженерно-авіаційної служби) - начальник технічної частини зобо-
в'язаний:

брати участь у розробленні планів бойової та мобілізаційної го-
товності, бойової підготовки й організовувати їх виконання за своєю
спеціальністю;

керувати бойовою підготовкою та діяльністю підпорядкованих
йому підрозділів і служб;

знати ділові якості та морально-психологічний стан кожного
офіцера, прапорщика і сержанта безпосередньо підпорядкованих йому
підрозділів і Заступник командира полку (окремого батальйону) з озброєння (інженерно-авіаційної служби) - начальник технічної частини служб, постійно проводити з ними роботу з військового ви-
ховання та вдосконалення їх підготовки за спеціальністю;

керувати технічною підготовкою особового складу полку
(окремого батальйону), проводити заняття з офіцерами і прапорщиками
полку з вивчення озброєння, техніки і боєприпасів, водіння машин, орга-
нізації та здійснення технічного забезпечення, а також заходи щодо під-
готовки класних технічних спеціалістів;

організовувати експлуатацію, ремонт та евакуацію озброєння,
бойової та іншої техніки, забезпечуючи їх постійну справність;

систематично перевіряти знання особовим складом правил екс-
плуатації, ремонту та евакуації озброєння, бойової та іншої техніки;

стежити за виконанням правил застосування та економним ви-
трачанням пального, мастильних матеріалів та спеціальних рідин у під-
розділах полку Заступник командира полку (окремого батальйону) з озброєння (інженерно-авіаційної служби) - начальник технічної частини (окремого батальйону);

перевіряти не менше ніж двічі на рік наявність і технічний стан
озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, матеріальних засобів
на складах і в підрозділах, при цьому проводити номерну перевірку стрі-
лецької зброї поточного забезпечення; організовувати щорічне прове-
дення інвентаризації всього озброєння, техніки і майна у службах, ре-
зультати перевірок та інвентаризації відображати в актах і наказах по
полку (окремому батальйону);

керувати роботами з обладнання спеціальних споруд на техніч-
них позиціях, у парках, підпорядкованих складах, оснащувати їх приро-
доохоронними і технічними засобами;
керувати роботами, пов'язаними з виконанням протипожежних
заходів, стежити за станом пристроїв блискавкозахисту на об'єктах полку
та організовувати періодичну їх Заступник командира полку (окремого батальйону) з озброєння (інженерно-авіаційної служби) - начальник технічної частини перевірку;

організовувати й контролювати несення внутрішньої служби в
парках, інструктувати чергового парку перед заступанням у наряд;

своєчасно замовляти запасні частини, паркове обладнання та
інше військово-технічне майно, організовувати їх одержання, зберігання
і видачу підрозділам полку, забезпечувати правильне використання;

розробляти і здійснювати заходи, спрямовані на запобігання ка-
тастрофам, аваріям і пошкодженням озброєння, бойової та іншої техніки,
аналізувати їх причини, проводити заходи щодо забезпечення вимог без-
пеки під час підготовки їх до експлуатації;

знати будову і правила експлуатації озброєння, бойової та іншої
техніки полку (окремого батальйону), їх наявність і технічний стан, ор-
ганізовувати й контролювати ведення обліку та звітності в установлено-
му порядку Заступник командира полку (окремого батальйону) з озброєння (інженерно-авіаційної служби) - начальник технічної частини;

щомісяця доповідати командирові полку (окремого батальйону)
про стан використання ліміту витрачання боєприпасів і моторесурсів;

керувати роботами з обладнання та вдосконалення автодрому і
танкодрому, ремонту й обслуговування навчально-тренувальних засобів,
а також удосконалення та збереження навчально-матеріальної бази з
технічної підготовки.

У військовій частині, де заступник командира з озброєння шта-
том не передбачений, його обов'язки виконує начальник автомобільної
служби або начальник однієї з технічних служб військової частини, який
підпорядковується командирові військової частини і є прямим начальни-
ком особового складу безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів і
служб.


documentadzvvgz.html
documentadzwcrh.html
documentadzwkbp.html
documentadzwrlx.html
documentadzwywf.html
Документ Заступник командира полку (окремого батальйону) з озброєння (інженерно-авіаційної служби) - начальник технічної частини