Порядок зняття судимості встановлюється Кримінально-процесуаль­ним кодексом України.

1. Під зняттям судимості розуміється припинення судимості тільки по­становою суду. Відповідно до КК України 2001 р. актами амністії або поми­лування судимість не знімається (див. коментар до статей 86, 87 КК). При знятті судимості, на відміну від її погашення, закінчення встановленого за­коном строку і невчинення особою нового злочину самі по собі, автоматич­но, не припиняють стан судимості. Потрібний розгляд цього питання судом. Закон не зобов'язує, а лише надає суду право на підставі оцінки конкретних обставин справи зняти з особи судимість.

2. Зняття судимості можливе лише до закінчення строків погашення су­димості, передбачених у ст. 89 КК. Тому воно завжди є достроковим.

Підставою Порядок зняття судимості встановлюється Кримінально-процесуаль­ним кодексом України. для зняття судимості відповідно до ч. 1 ст. 91 КК є встанов­лення судом виправлення особи, доведеного нею зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці.

Обов'язковими умовами зняття судимості є: а) відбуття особою покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі; б) закінчення не менше поло­вини строку погашення судимості, встановленого в ст. 89 КК (див. комен­тар до ст. 89 КК).

Якщо суд встановить наявність підстави та умови, він виносить постано­ву про зняття з особи судимості, після чого особа визнається такою, що не має судимості.

3. Якщо суд не вважає за можливе зняти судимість, то особа продовжує вважатися судимою і зазнавати пов'язаних Порядок зняття судимості встановлюється Кримінально-процесуаль­ним кодексом України. із нею обмежень до повного закінчення передбачених законом строків погашення судимості.

Відповідно до ч. З ст. 91 КК порядок зняття судимості встановлюється Кримінально-процесуальним кодексом України (ст. 414 КПК).


documentadzxggn.html
documentadzxnqv.html
documentadzxvbd.html
documentadzycll.html
documentadzyjvt.html
Документ Порядок зняття судимості встановлюється Кримінально-процесуаль­ним кодексом України.